Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.miapradeti.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop).

 

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 

2.Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

 

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

3.Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

 

4.Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

I. Dodacie lehoty

 

1.Všetky zásielky, ktoré sú viditeľné v našom e-shope sa nachádzajú v našom sklade. Po vytvorení objednávky, zásielky posielame výlučne doporučene prostredníctvom slovenskej pošty.

Zásielky odosielame väčšinou každý pracovný deň v doobedňajších hodinách.

 

 

 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

 

1.Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v e-shope môžu podliehať zmenám,spotrebiteľ bude vždy informovaný o zmene ceny.

2.Spotrebiteľ uhrádza platbu  dobierkou.

3.Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné  (cenu dobierky).

4.Pri platbe na dobierku, je nutné uhradiť slovenskej pošte danú sumu za tovar priamo pri preberaní zásielky.

 

 

III. Preberanie tovaru

 

1.Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar  na adrese uvedenej na objednávke.

2.Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3.Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny dobierky.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

 

1.Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň odoslania objednávky. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou ( e-mailom).

2.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

 

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale.

 

3.Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu , ktorú spotrebiteľ uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

V. Záverečné ustanovenia

 

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri  zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, prostredníctvo e-shopu,mailom ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.04. 2014.